dlužníci,finanční trh,věřitelé

Finanční trh

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou po různých produktech, nabízených tržními subjekty. Národní hospodářství je tvořeno mnoha subjekty vytvářející vzájemně mezi sebou tržní vazby a vztahy.

Finanční trh je pak souhrnem nástrojů, postupů a institucí, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří jimi chtějí disponovat.
Zabezpečuje také přísun a rozdělování uvolněných finančních prostředků na základě nabídky a poptávky mezi jednotlivými subjekty finančního trhu – domácnostmi, firmami, veřejného sektoru, zahraničních subjektů.
Finanční trh, jako instituce, realizuje a zprostředkovává prodej a koupi domácího i zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu.

 • Skupiny ekonomických subjektů finančního trhu podle zájmů:

Věřitelé

Věřitelé jsou majitelé naspořených volných finančních prostředků. Z hlediska finančního trhu se jedná o subjekty představující minimální rizika, maximální likviditu a zaručující maximální výnos.

Dlužníci

Dlužníci, narozdíl od věřitelů, mají nedostatek finančních prostředků a požadují minimální výši úroků a dividend, při maximálním době splatnosti půjčky.

 • Členění finančního trhu

Finanční trh členíme podle předmětu obchodu do následujících kategorií:

 • peněžní trh

– diskontní trh
– trh depozitních certifikátů

 •   kapitálový trh

– trh obligací (státní, komunální, obligace společností)
– trh akcií
– trh hypoték

 •   devizový trh
 • trh drahých kovů

Celý článek

konsolidace půjček,kontokorent,kreditní karta,úvěr

Konsolidace účtu podnikatelů

Konsolidace půjček (úvěrů) umožňuje podnikatelům nebo firmám sloučit všechny jejih úvěry, kreditní karty a kontokorenty do jediného s měsíční splátkou. Cílem konsolidace je snížit zátěž spojenou se splácením několika půjček najednou a zpřehlednit finanční situaci.
Konsolidace půjček dokáže sloučit i úvěry firmy, které má u různých peněžních ústavů a finančních společností pod jeden jediný u vybrané banky.

V případě nezajištěné konsolidace půjček banky poskytují i refinancování úvěrů.
Podnikatelům, kteří vlastní nemovitost, banka nabídne zajištěnou konsolidaci půjček, prostřednictvím které mohou refinancovat své hypotéky, spotřebitelské půjčky a úvěry čerpané prostřednictvím kreditních karet a splátkových karet nebo kontokorenty a prodloužit si dobu splatnosti.

Konsolidace půjček tedy není určena pouze podnikatelům, kteří se dostali do tísnivé platební situace, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale i všem firmám, které uvažují ekonomicky efektivně a nechtějí zbytečně splácet víc, než musí. Jeden úvěr má jednu splátku, jednu úrokovou sazbu, jedny poplatky a jedno datum splatnosti, přičemž novou a delší dobou splatnosti může podnikatel výrazně snížit své měsíční splátky. To vše s sebou nese úspory času i peněz.
Kromě toho se nabízí konsolidace půjček jako vhodná volba v případě, že má firma již mnoho úvěrů, které sice vzorně splácí, ale další možnost úvěru už od finančních ústavů nemůže dostat, protože se nevejde do příslušného koeficientu zadlužení. A právě díky sloučení původních několika půjček, včetně kontokorentů a kreditních karet, do jednoho spláceného úvěru jim dokáže snížit měsíční splátku, což jim otevírá prostor pro získání dalších volných finančních prostředků.

Konsolidace půjček jako výhodné řešení:

– s nabídkou na sloučení neomezeného množství půjček;
– s možností konsolidovat i úvěry stavebních spořitelen, hypoték a dalších zajištěných půjček;
– až do 300 tisíc korun bez nutnosti přítomnosti ručitele;
– bez zástav;
– se službou: vyřízení splacení všech půjček u jiných finančních společností zdarma;
– nabízející po sloučení splácení pouze jednoho úvěru s nižší měsíční splátkou;
– s dobou splácení, dle vlastního výběru;
– s možností volby data pravidelné měsíční splátky;
– s možností pojištění úvěru;
– s nabídkou kdykoli předčasně úvěr splatit částečně nebo v plné výši.

Celý článek

finanční nezávislost,finanční poradenství pro firmy,pasivní příjmy

Finanční poradenství pro podnikatele

Banky se snaží vyjít maximálně vstříc i začínajícím firmám a podnikatelům, proto nabízí i své speciálně školené finanční poradce. Finanční poradci vyhotoví, podle konkrétního zadání, projekt s cílem dosažení finanční nezávislosti a ochrany bohatství svých klientů.

 • V rámci komplexního finančního poradenství pro podnikatele můžou začínajícím podnikatelům, ale i již zavedeným firmám, nadefinovat:

– vhodné uvažování o firmě jako klíčovém nástroji k dosažení osobní finanční nezávislosti;
– jak velké finanční zajištění firma svému majiteli poskytuje;
– definici dobrého a špatného firemního dluhu a jak s těmito pojmy pracovat k dosažení firemních i osobních cílů;
– kolik prostředků z výnosů firmy investovat, aby bylo dosaženo v realistickém časovém horizontu ekonomické nezávislosti a nebyla ohrožena likvidita, stabilita a rozvoj firmy;
– způsob propojení firemního a osobního řešení, při zachování cíle dosažení finanční nezávislosti a ochrany bohatství, které si firma již vybudovala.

 • Finanční poradenství pro podnikatele poradí také jak dosáhnout se svojí firmou finanční nezávislosti:

Finanční nezávislost představuje okamžik, od kterého si může podnikatel dovolit žít z renty – pasivních příjmů, která plyne z majetku jeho firmy, aniž by byl závislý na příjmu ze své podnikatelské činnosti. Od této chvíle již podnikatel nemusí podnikat.

Možnost budování pasivních příjmů:

 • výnosy z termínovaných vkladů
 • výnos z Asset Managementu
 • doživotní penze z penzijního připojištění
 • dividendy z OPF
 • výnos z dluhopisů
 • nájemné plynoucí z nemovitostí
 • ostatní pasivní příjmy (např. dědictví, patent, know-how)

Celý článek

finance,firemní účet,soukromé finance,veřejné finance

Firemní finance a konta

Finance představují peněžní vztahy, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje tvorba a použití peněžních fondů – peněžního kapitálu. Nejedná se tedy o konkrétní peněžní prostředky.

Finance dělíme do tří skupin na:
veřejné finance,
soukromé finance,
– finance domácností.

Veřejné finance

Veřejné finance jsou kategorií bankovnictví, které zahrnují ještě další podskupiny, jako jsou:
finance státních institucí,
finance státu (státní rozpočet, finance státních podniků, organizací, úřadů a státních orgánů),
finance místní (finance obcí, okresů, rozpočty samosprávných celků, aj.),
– ústřední fondy (fondy sociálního pojištění, nemocenské pojištění a další).

Soukromé finance

Soukromé finance zahrnují:
finance firem soukromého sektoru,
finance obchodních bank,
finance pojišťoven.

Firemní účet

Součástí bankovních služeb jsou i speciální finanční služby určené podnikatelům a menším podnikům se sídlem nebo místem podnikání v České republice. Tyto speciální produkty jsou určené k pokrytí potřeb podnikatelů v oblasti bankovních a finančních služeb.

Firemní účty nabízí například:

– zdarma založení hlavního korunového účtu;
– zdarma založení a vedení libovolného množství vedlejších účtů v korunách i cizích měnách (dle nabídky konkrétní banky);
– zdarma příchozí zahraniční platby;
– zdarma ke každé kartě větší množství výběrů z bankomatů měsíčně;
– větší množství elektronických tuzemských platebních operací měsíčně zdarma, včetně trvalých příkazů;
– větší množství plateb měsíčně zdarma;
– výpis z účtu v elektronické podobně, kde si klient může zvolit frekvence zasílání měsíční, týdenní nebo po pohybu;
– mezinárodní platební karty;
– termínované vklady včetně revolvingových;
– konsolidace účtů (sloučení stávajících účtů do jednoho).

Celý článek

bankovní účet,běžný účet

Bankovní účet

Bankovní účet představuje finanční účet vedený u jakékoliv banky, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou.
Bankovní účty mohou mít bud kladný zůstatek (debetní) nebo záporný zůstatek (kreditní).
Účty otevřené za účelem vkladů označujeme jako depozitní účty a účty vedené za účelem půjček nazýváme úvěrovými účty.

Základní zákonné ustanovení, týkající se smlouvy o běžném účtu popisuje Občanský zákoník, část III. Obchodní závazkové vztahy, Hlava II. , Díl XXIII. Smlouva o běžném účtu, ust. § 708 – 715a.
Závazkový vztah vzniklý z této smlouvy je podle ust. § 261, odst. 3, písm. d), obchodním závazkovým vztahem a řídí se obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků, ať už je klientem fyzická nebo právnická osoba. Jedná se o tzv. absolutní obchod. Ustanovení občanského zákoníku lze použít pouze v případě, že určitou otázku nelze řešit podle ustanovení obchodního zákoníku (§ 1, odst. 2, Obchodního zákoníku) nebo pokud tak u nepodnikatelů obchodní zákoník stanoví (§ 262, odst. 4, Obchodního zákoníku).

Vklady na běžných účtech patří mezi netermínované, splatné kdykoliv bez výpovědní lhůty. V závislosti na tom je stanovená úroková sazba na těchto účtech velmi nízká, proto tento typ účtů není vhodný ke zhodnocení vkladů.

Bankovní podmínky

Bývají součástí smlouvy o běžném účtu. Bývají také označovány jako obchodní podmínky nebo všeobecné podmínky. K tomu, aby se jejich obsah stal součástí smlouvy o běžném účtu, nestačí pouze odkaz ve smlouvě, ale musí být stranám uzavírajícím smlouvu známé, nebo musí být ke smlouvě připojeny. Banky jsou povinny svoje obchodní podmínky ve svých provozovnách písemnou formou zveřejňovat a informovat tak v českém jazyce o podmínkách bankovních obchodů a služeb. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek, které upravují práva a povinnosti smluvních stran, ze strany banky, dochází tím i ke změně obsahu smlouvy a je pro ni nutný souhlas majitele účtu. Ustanovení ve smlouvě, které by umožňovalo jednostrannou změnu obchodních podmínek závislou jen na vůli banky, by bylo relativně neplatné.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020