cenné papíry,ČNB,finanční trh,krátkodobé cenné papíry,krátkodobé úvěry,krátkodobé vládní obligace,peněžní trh,úvěry

Základní nástroje peněžního trhu

Peněžní trh je označením části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovatelnými na tomto trhu jsou státní pokladniční poukázky. ČNB provádí v rámci tohoto trhu tzv. repo operace.

Krátkodobé úvěry

Krátkodobé úvěry tvoří obchodní úvěryúvěry mezi obchodními partnery a finanční úvěry od banky, jimiž jsou úvěry: eskontní, avalový, akceptační, negociační, faktoringový, lombardní, ramboursní, kontokorentní, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a provozní leasing.

Krátkodobé cenné papíry

Mezi krátkodobé cenné papíry patří:

  • směnka
  • šek
  • krátkodobé vládní obligace

krátkodobé vládní obligace
krátkodobé cenné papíry místních orgánů státní moci a správy (obce, města)
– pokladniční poukázky vlády, které emituje vláda za účelem pokrytí rozpočtového schodku, tento cenný papír je považován za velmi kvalitní, s nulovým rizikem (emitentem je ČNB) a vyznačující se vysokou likviditou v rozsahu 3 – 6 měsíců.

  • krátkodobé podnikatelské cenné papíry

– bankovní obligace, které představují cenné papíry banky, tzv. depozitní certifikáty, u kterých je úrok vyplácen většinou deklusivně, což znamená, že klient zaplatí nižší částku než je nominální hodnota a v den splatnosti banka vyplatí nominální hodnotu;
– kontrakty, to jsou specifické cenné papíry, jimiž se zprostředkovávají termínované obchody;
– forwards, jedná se o cenné papíry zosobňující slib a povinnost prodat nebo koupit jisté množství zboží, měny, cenných papírů nebo deviz v určeném budoucím termínu za předem stanovenou cenu, přičemž hlavním motivem investic do forwards je ochrana proti výkyvům v cenách;
– opce, jsou produktem velice podobným forwards, s tím rozdílem, že představují pouze slib, ne povinnost prodat či koupit určité zboží, měnu a devizy.

Celý článek

banka,centrální banka,ČNB,mezibankovní trh,peněžní trh,trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh

Peněžní trh není situován na určité místo, nýbrž jedná se o sít bankovních ústavů, makléřů, kupců, prodejců a zprostředkovatelů.

Mezibankovní trh

Z hlediska objemu operací zaujímá nejvýznamnější místo peněžního trhu mezibankovní trh. Jedná se o trh mezi bankami, včetně ČNB, a ostatními bankami. Dochází zde ke každodennímu přesouvání likvidních prostředků, za účelem dosažení potřebné likvidity a dostatečné výše zásob finanční hotovosti, na straně jedné a snížení celkové likvidity při využití přebytečných zásob peněz, na straně druhé.

Trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh zabezpečuje obchod s aktivy, která se v peněžní podobě uvolnila na dobu kratší než jeden rok. Proto říkáme, že se jedná o trh krátkodobých peněz a úvěrů.

Tento trh nese následující charakteristiky:
– nízká rizika,
– nízké úroky,
– vysoká likvidita.

Funkce peněžního trhu:

Peněžní trh umožňuje:
– přerozdělení (redistribuci) dočasně volného krátkodobého kapitálu, které je vysoce efektivním procesem a není možné jej ničím nahradit;
centrální bance pružně regulovat množství peněz v ekonomice;
– určení ceny krátkodobého kapitálu, přičemž cena je peněžním vyjádřením směnné hodnoty zboží;
– určení krátkodobé úrokové míry;
– emitentům cenných papírů získání dostatečného množství kapitálu;
– být efektivním nástrojem regulace aktivity státu.

Celý článek

dlužníci,finanční trh,věřitelé

Finanční trh

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou po různých produktech, nabízených tržními subjekty. Národní hospodářství je tvořeno mnoha subjekty vytvářející vzájemně mezi sebou tržní vazby a vztahy.

Finanční trh je pak souhrnem nástrojů, postupů a institucí, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří jimi chtějí disponovat.
Zabezpečuje také přísun a rozdělování uvolněných finančních prostředků na základě nabídky a poptávky mezi jednotlivými subjekty finančního trhu – domácnostmi, firmami, veřejného sektoru, zahraničních subjektů.
Finanční trh, jako instituce, realizuje a zprostředkovává prodej a koupi domácího i zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu.

  • Skupiny ekonomických subjektů finančního trhu podle zájmů:

Věřitelé

Věřitelé jsou majitelé naspořených volných finančních prostředků. Z hlediska finančního trhu se jedná o subjekty představující minimální rizika, maximální likviditu a zaručující maximální výnos.

Dlužníci

Dlužníci, narozdíl od věřitelů, mají nedostatek finančních prostředků a požadují minimální výši úroků a dividend, při maximálním době splatnosti půjčky.

  • Členění finančního trhu

Finanční trh členíme podle předmětu obchodu do následujících kategorií:

  • peněžní trh

– diskontní trh
– trh depozitních certifikátů

  •   kapitálový trh

– trh obligací (státní, komunální, obligace společností)
– trh akcií
– trh hypoték

  •   devizový trh
  • trh drahých kovů

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020