hypoteční úvěr,hypotéky,pojištění hypotéky,půjčka

Pojištění k hypotékám

Podobně jako u pojištění půjček lze sjednat i pojištění pro případ neschopnosti splácet k hypotékám.
Pojištění hypotéky se sjednává pro případ úmrtí, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Pojištění hypotéky si mohou sjednat osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.
Pojištění je možné sjednat bud ihned při vyřizování žádosti o hypotéku nebo později, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Proč si sjednat pojištění hypotéky:
– příznivá cena, jejíž výše je stanovena podle výše splátky hypotečního úvěru;
– možnost výběru z několika pojistných variant, které se liší v ceně a v rozsahu pojistné ochrany;
– v rámci jednoho hypotečního úvěru lze pojistit dvě osoby v úvěru;
– z pojištění je možné uhradit zůstatek hypotečního úvěru v případě invalidity nebo úmrtí (podle sjednaného rozsahu pojištění);
– z pojištění je možné uhradit měsíční splátky hypotéky v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání až do výše 25 tisíc korun měsíčně, po dobu až 1 roku;
– pro sjednání pojištění není nutné podrobit se lékařské prohlídce;
– možnost přechodu mezi jednotlivými variantami pojištění v průběhu pojištění podle stanovených podmínek.

Podmínky poskytnutí pojištění hypotéky:
– věk 18 – 54 let;
– trvalý pobyt na území České republiky;
– pojištěný nesmí být v pracovní neschopnosti;
– pojištěný nebyl předchozích 5 let v pracovní neschopnosti nebo mu lékařem nebyla doporučena pracovní neschopnost delší než 3 týdny nepřetržitě (z toho jsou vyjmuty: zlomeniny, těhotenství, operace slepého střeva a odstranění krčních mandlí);
– pojištěný netrpí chorobami srdce či oběhového systému, cukrovkou, chronickým onemocněním dýchacích cest, ledvin, břišních orgánů, nezávisí na alkoholu či návykových látkách;
– pojištěný za uplynulých 5 let nepodstoupil onkologickou léčbu zhoubného nádoru či leukémie;
– pojištěný je v pracovním nebo služebním poměru na dobu neurčitou, nedal ani mu nebyla dána výpověd z pracovního poměru, neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru nebo nepodal žádost o skončení služebního poměru ani mu nebylo doručeno rozhodnutí o ukončení služebního poměru a není ve zkušební době.

Celý článek

pojištění k půjčkám,půjčka,úvěr

Pojištění k půjčkám

Pojištěním k půjčkám je kryta schopnost splácet finanční závazek, vyplývající ze smlouvy o půjčce. Jestliže se klient banky dostane do tíživé životní situace:
– pracovní neschopnost,
– ztráta zaměstnání,
– invalidita,
– úmrtí, apod.,
jsou splátky hrazeny z pojištění nebo v případě je případně dluh vyrovnán jednorázově.

Proč je výhodné si sjednat pojištění k půjčkám:
– přináší jistotu schopnosti splácet úvěr či půjčku nebo umoření zůstatku jistiny půjčky v případě vzniku neočekávané životní události;
– pojištění půjčky či úvěru není nutné sjednat ihned, ale je stanoven a maximální lhůta, do které lze ještě úvěr či půjčku pojistit;
– výše pojistné částky se odvíjí od výše splátky půjčky;
pojištění k půjčkám lze sjednat v různých variantách.

Podmínky poskytnutí pojištění k půjčkám:
– věk od 18 – 60 let;
– bydliště na území České republiky;
– pojištěný nebyl za uplynulý rok v pracovní neschopnosti déle než 30 dní (z toho jsou vyjmuty: zlomeniny, těhotenství, operace slepého střeva a odstranění krčních mandlí);
– pojištěný je v pracovním nebo služebním poměru na dobu neurčitou;
– pojištěný nedal a ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru, nepodal žádost o skončení služebního poměru a nebylo mu doručeno rozhodnutí o skončení služebního poměru;
– pojištěný není ve zkušební době.

Celý článek

fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů

I přes nejlepší dohled a nejefektivnější bankovní regulace není možné zabránit případnému krachu každé banky. Fond pojištění vkladů má zmírnit a minimalizovat ztrátu, při možném krachu banky, především drobné klientele bank.
Fond pojištění vkladů je zřízen na základě zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.

Fond pojištění vkladů má dvě hlavní funkce:
– preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se rozšíří negativní zpráva o její finanční situaci);
– sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů je finanční rezervou vytvořenou z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu, z důvodu nesolventnosti, některého z bankovních domů či finančních společností.

Pojištěny ze zákona jsou:
– všechny neanonymní vklady fyzických i právnických osob, vedené v korunách i cizí měně včetně úroků,
– vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.

Pojištěny nejsou:
– vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí (vklady u těchto finančních institucí jsou pojištěny v systému pojištění vkladů v zemi původu);
– pohledávky z podřízených vkladů.

Výše náhrady je vypočítána z celkového objemu pojištěných vkladů každého vkladatele u dotčené banky, ve výši 100% tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.
Na náhradu nemají nárok osoby uvedené v zákoně o bankách.

Pobočky zahraničních bank nejsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů, pokud svůj záměr oznámí ČNB a současně prokáží, že systém pojištění pohledávek z vkladů, na kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký je požadován právem Evropských společenství.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020